LANGUAGE : 中國語   ENGLISH   한국어

Skip to menu

티벳대장경역경원

 • 역경불사에

  동참한 당신이

  한국불교의 역사입니다.!

 • 역경불사에

  동참한

  당신이

  한국불교의

  역사입니다.

  !

བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་སྒྲ་སྒྱུར་གྱིང་ངོ་སོད།

གསལ་བསྒྲགས།

ཉེ་ཆར་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་རྱིམ།

ཁྱབ་བསྒྲགས་བརྙན་ཐུང་།

loding player..དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་།
རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཕོགས།
བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་འཛིན་གྲྭ།

བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་སྒྲ་སྒྱུར་གྱིང་གྱི་པར་མཛོད།

Up